Cliëntenraad

Meepraten over zorg

Het kan altijd beter. Maar over wat beter is, kunnen meningen ver uiteenlopen. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat de belangen strijdig zijn. Cliënten hebben niet altijd dezelfde belangen als medewerkers en daarom is voor een zorgorganisatie niet alleen de Ondernemingsraad van belang, maar ook de Cliëntenraad. Dat is zelfs bij wet zo geregeld. De cliënt staat altijd voorop! De Cliëntenraad denkt en praat mee over het beleid van Carinova en heeft het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Voor de folder van de cliëntenraad, klik hier.

Cliëntenraad
De cliëntenraad vertegenwoordigt cliënten van thuiszorg, woonzorg en huishoudelijke hulp. De raad bestaat uit leden met o.a. extra deskundigheid in zorg, beleid en financiën. De cliëntenraad richt zich op beleid en andere zaken die voor heel Carinova gelden of op zijn minst voor een groot deel van de cliënten van Carinova. De cliëntenraad heeft daarbij steeds de kwaliteit van zorg en dienstverlening voor ogen en stelt ook hier de cliënt voorop. De cliëntenraad overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur. De cliëntenraad is het formele overlegorgaan voor raad en bestuur en directie zoals aangegeven in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. 

De cliëntenraad is onafhankelijk, hun meningen en beslissingen worden niet gestuurd door Carinova. Wel is er regelmatig overleg met het management van Carinova.

Cliëntenparticipatie
Als Carinova willen we gesprekspartner zijn voor alle inwoners in ons werkgebied op het terrein van zorg, wonen en welzijn.  Om dat goed in te vullen is een actieve dialoog noodzakelijk met betrokkenen zoals bijvoorbeeld onze bewoners, familieleden, huurders van appartementen, vrijwilligers en betrokken burgers uit de samenleving.  

Lokaal overleg
Naast de hierboven genoemde cliëntenraad wordt rond meerdere woonzorglocaties lokaal overleg georganiseerd. Deelnemers aan dit overleg zijn een afspiegeling van zowel woonzorg- als thuiszorg cliënten/vertegenwoordigers, vrijwilligers en belanghebbenden. Een bredere invulling. Onderwerpen van overleg zijn alle thema’s die direct betrekking hebben op het dagelijkse leven op en/of direct rondom de locatie. Verder kan er gevraagd en ongevraagd advies gegeven worden aan de cliëntenraad, raad van bestuur en directie. Voor meer informatie over het lokaal overleg kunt u contact opnemen met het secretariaat: Eliza Bruins, email:e.bruins@carinova.nl

Cliëntenpanels
Voor cliënten thuiszorg in gebieden waar geen woonzorglocaties zijn gaan we in 2018  werken met cliëntenpanels. Bij het overleg met cliëntenpanels is ook een vertegenwoordiging van de cliëntenraad aanwezig. Het meedenken vanuit cliëntenpanels en hun inbreng zijn van groot belang. Cliëntenpanels kunnen ook gevraagd en ongevraagd advies geven aan de cliëntenraad, raad van bestuur en directie.

Informatie
Hebt u een vraag of een opmerking voor de cliëntenraad? Of zou u zelf graag lid willen worden van de cliëntenraad? Neem gerust contact met ons op.

De cliëntenraad is telefonisch bereikbaar op dinsdagen en woensdagen via tel. 06 106 480 85. Via  e-mail kunt u de cliëntenraad bereiken via:  clientenraad@carinova.nl  (LET OP: géén puntjes op de eerste ‘e’!).