Medezeggenschap

Centrale en lokale Cliëntenraad: Meepraten over zorg

Het kan altijd beter. Maar over wat beter is, kunnen meningen ver uiteenlopen. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat de belangen strijdig zijn. Cliënten hebben niet altijd dezelfde belangen als medewerkers en daarom is voor een zorgorganisatie niet alleen de Ondernemingsraad van belang, maar ook de Cliëntenraad. Dat is zelfs bij wet zo geregeld. De cliënt staat altijd voorop! De Cliëntenraad denkt en praat mee over het beleid van Carinova en heeft het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. De cliëntenraad van een Carinova woon- zorglocatie houdt zich voornamelijk bezig met zaken die zich op lokaal niveau afspelen. Dat kan heel praktisch zijn, parkeerproblemen op drukke bezoekdagen, maar kan ook gaan over de uitvoering van het beleid op lokaal niveau. In deze zogenaamde lokale cliëntenraden zitten cliënten, familieleden en mantelzorgers.

Daarnaast kent Carinova de Centrale Cliëntenraad (CCR). Deze bestaat uit leden met een extra deskundigheid in zorg en beleid en een paar afgevaardigden vanuit de lokale cliëntenraden. De CCR richt zich op beleid en andere zaken die voor heel Carinova gelden of op zijn minst voor een groot deel van de cliënten van Carinova. De CCR heeft daarbij steeds de kwaliteit van zorg en dienstverlening voor ogen en stelt ook hier de cliënt voorop. In de CCR zitten ook vier afgevaardigden namens de cliënten van de Thuiszorg. De CCR overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur.

De cliëntenraden zijn onafhankelijk, hun meningen en beslissingen worden niet gestuurd door Carinova. Wel is er regelmatig overleg met het management van Carinova.

Informatie
Hebt u een vraag of een opmerking voor de cliëntenraden? Of zou u zelf graag lid willen worden van een cliëntenraad? Neem gerust contact met ons op.

De cliëntenraden zijn bereikbaar op dinsdagen en woensdagen via tel. 06 106 480 85 of  per mail via ccr@carinova.nl. Klik hier voor de folder. Dit zijn de leden van de CCR.

Ondernemingsraad en MZ-teams

De Ondernemingsraad (OR) van Carinova bestaat uit vijf medezeggenschapsteams (MZ-teams).Elk medezeggen-schapsteam heeft een lid van het managementteam als direct overlegpartner en krijgt ook meteen beslissingsbevoegdheid. En in elk medezeggenschapsteam zit bovendien een lid van het Dagelijks Bestuur van de OR. De centrale regie van de MZ-teams blijft bij het Dagelijks Bestuur van de OR. Zij vergaderen eens per week. Daarnaast overlegt het Dagelijk Bestuur eens in de vier weken met de bestuurder. De teams zijn:

  • MZ-team-RvB
  • MZ-team-JMZ/MZT
  • MZ-team-HH
  • MZ-team-PFF (onderverdeeld in MZ-team-P&O en MZ-team-FFI)
  • MZ-team-V&V (onderverdeeld in MZ-team-V&V-woonzorg en MZ-team-V&V-thuiszorg)